کلید واژه :

گیاهان دارویـی

وبینار کاربرد و خواص گیاهان دارویـی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

وبینار کاربرد و خواص گیاهان دارویـی

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی گیاهی دانشگاه الزهرا(س) وبینار کاربرد و خواص گیاهان دارویی (معجزات گل ختمی) را برگزار می کند.