کلید واژه :

کنترل بیولوژیک آفات و گسترش مبارزه تلفیقی در اراضی کشاورزی