کلید واژه :

هواپیمای خودران ژاپنی

تسهیل خدمات اینترنتی با هواپیمای خودران ژاپنی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تسهیل خدمات اینترنتی با هواپیمای خودران ژاپنی

سافت بانک ژاپن از ارتقای هواپیمای خورشیدی و خودران خود خبر داده است. افزایش ارتفاع پرواز این هواپیما موجب افزایش ذخیره انرژی خورشیدی و قابلیت های ارتباطی آن می شود.