کلید واژه :

همکاری در ساخت نیروگاه فصل جدید همکاری های ایران و روسیه