کلید واژه :

همکاری بانک جهانی با ازبکستان برای تولید انرژی خورشیدی