کلید واژه :

موتور کم مصرف ایرانی

توسعه و تجاری سازی موتور کم مصرف سه استوانه ایرانی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

توسعه و تجاری سازی موتور کم مصرف سه استوانه ایرانی

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تسریع در تحقق اهداف نقشه راه قوای محرکه محصولات آینده خود، برنامه توسعه و تجاری سازی موتور سه استوانه را با رویکرد جهادی دنبال می کند.