کلید واژه :

معضل کودکان کار

جمع آوری، مسکنی موقت برای معضل کودکان کار

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جمع آوری، مسکنی موقت برای معضل کودکان کار

یک جامعه شناس گفت: اقدامات ضربتی مانند جمع آوری کودکان کار، اگرچه ممکن است یکی دو هفته صورت مسئله را پاک کند اما نه تنها بهبودی در وضعیت اجتماعی و زندگی مردم فقیر به ویژه کودکان ایجاد نمی کند بلکه به تبعیض های ناروای کنونی دامن می زند.