کلید واژه :

مدیریت بهینه پسماند در ارومیه ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد