کلید واژه :

ماموران حفاظت منابع طبیعی عملیات قطع درخت در دشتستان را متوقف کردند