کلید واژه :

قطع ناگهانی برق در بشرویه و خسارت میلیونی به گلخانه داران