کلید واژه :

فرصت استفاده از گاز ارزان ترکمنستان از دست رفت

فرصت استفاده از گاز ارزان ترکمنستان از دست رفت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فرصت استفاده از گاز ارزان ترکمنستان از دست رفت

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ایران می توانست با استخراج و صادرات منابع گازی محبوس و ارزان قیمت ترکمنستان، درآمدزایی خوبی داشته باشد که متأسفانه این فرصت از دست رفت.