کلید واژه :

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر شهرداری تهران پیگیر بوی بد پایتخت شود