کلید واژه :

رعایت موارد ایمنی نیازمند فرهنگ سازی عمومی است