کلید واژه :

تولید سامانه ضدعفونی با بهره برداری از قابلیت ضدعفونی کنندگی ازن و فناوری نانو