کلید واژه :

تجاری سازی نانوپوششی که ویروس ها را از بین می برد