کلید واژه :

بی سوادی رسانه ای

بی سوادی رسانه ای چگونه قربانی می گیرد؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بی سوادی رسانه ای چگونه قربانی می گیرد؟

خالق اثر «رژیم مصرف رسانه ای» گفت: کرونا اهمیت ارتقا و تجهیز به سواد رسانه ای را گوشزد کرده و نشان داد چگونه بی سوادی رسانه ای می تواند قربانی بگیرد و چطور در دنیای شبکه ای زودباوران قربانی می شوند.