کلید واژه :

برنامه های شهرداری تهران برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم

برنامه های شهرداری تهران برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برنامه های شهرداری تهران برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم

شهردار پایتخت با اشاره به اهمیت تاب آوری در برابرتغییرات اقلیمی گفت: با توسعه فضای سبز، نوسازی حمل و نقل عمومی و سایر اقدامات محیط زیستی به دنبال کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در تهران هستیم.