کلید واژه :

برنامه مقابله با پدیده گرد و غبار استان تهران

ارسال برنامه مقابله با پدیده گرد و غبار استان تهران به سازمان محیط زیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ارسال برنامه مقابله با پدیده گرد و غبار استان تهران به سازمان محیط زیست

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: برنامه مقابله با پدیده گرد و غبار استان تهران - که شامل ۵۰ پروژه عمده است، تدوین - و به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است.