کلید واژه :

باران هوای اصفهان را پاک کرد

باران هوای اصفهان را پاک کرد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

باران هوای اصفهان را پاک کرد

اصفهان – مدیر امور آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص کیفی ۳۵ در وضعیت پاک ثبت شده است.