کلید واژه :

ایران در تولید تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب رو به خودکفایی است

در تولید 80 درصد تاسیسات آب و فاضلاب خودکفاییم

پایگاه خبری محیط زیست ایران

در تولید 80 درصد تاسیسات آب و فاضلاب خودکفاییم

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در داخل کشور تولید شده و در این زمینه رو به خودکفایی هستیم.