کلید واژه :

استان اصفهان تنها استانی که زیربار استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها نرفته است

استان اصفهان تنها استانی که زیربار استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها نرفته است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

استان اصفهان تنها استانی که زیربار استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها نرفته است

استاندار اصفهان گفت: براساس قانون هوای پاک تصمیم خواهیم گرفت و اجازه نمی دهیم نهاد و سازمان خاص برای استان تصمیم بگیرد زیرا سلامتی مردم حایز اهمیت است. به گفته رضایی با توجه به شرایط پایداری هوای شهر اصفهان باید سوخت نیروگاه ها را مدیریت کنیم.