کلید واژه :

از بین بردن کووید۱۹

دو روش جدید برای کشف و از بین بردن کووید۱۹

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دو روش جدید برای کشف و از بین بردن کووید۱۹

تشخیص کووید ۱۹ در عرض چند ساعت پس از آلودگی فرد و از بین بردن ویروس کرونا با استفاده از ترکیب نور فرابنفش و نور آبی در هوا و روی سطوح، دو روش جدیدی هستند که…