کلید واژه :

اتصال ۱۴ شهر استان چهارمحال و بختیاری به سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب