کلید واژه :

آلودگی شیرابه ها چندین برابر زباله های معمولی