کلید واژه :

SVI

سرکوب کروناویروس کووید-19 با آنتی بادی بیماران مبتلا به سارس

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سرکوب کروناویروس کووید-19 با آنتی بادی بیماران مبتلا به سارس

برای کنترل و مقابله با بیماری کووید-19 شاهد گزارش های زیادی ازجمله داروهای مختلف و واکسن ها بودیم و عملکرد برخی از آنها مفید و برخی دیگر تاثیری نداشتند. گروهی از محققان معتقدند آنتی بادی بیماران مبتلا به بیماری سارس (سندرم حاد تنفسی) در مقابله با کوو...