کلید واژه :

۶ تن ذخیره حیاتی به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد