کلید واژه :

۶۵ درصد از اعتبارات گرد و خاک خوزستان محقق نشده است