کلید واژه :

گندزدایی معابر

نامه اساتید بهداشت محیط برای گندزدایی معابر از ویروس کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نامه اساتید بهداشت محیط برای گندزدایی معابر از ویروس کرونا

جمعی از اساتید بهداشت محیط کشور طی نامه ای به ستاد مبارزه با کرونا در خصوص گندزدایی معابر پیشنهاد کرده اند که بجای گندزدایی همه معابر که اثربخشی پایینی دارد بهتر است سطوح در معرض تماس بالا ضدعفونی شود: