کلید واژه :

کودکن زباله گرد

منع به کارگیری کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران پسماند شهر

منع به کارگیری کودکان

منع به کارگیری کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران پسماند شهر

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا طی نامه ای به شورای شهر تهران، ضمن هشدار نسبت به وضعیت سلامت و امنیت کودکان کار در تهران، خواستار منع به کارگیری کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران پسماند شهرداری شد.