کلید واژه :

کمبود آب تا قرار گرفتن قم در معرض خطر افزایش عرصه های بیابانی