کلید واژه :

کشاورزی رعایت نمی شود

سازوکار اقتصاد آب در بخش کشاورزی رعایت نمی شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سازوکار اقتصاد آب در بخش کشاورزی رعایت نمی شود

وزیر نیرو گفت: ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما در شاخص تولید محصولات آبی، در رتبه سی ام قرار دارد؛ این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.