کلید واژه :

کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

گسترش همکاری های کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

گسترش همکاری های کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی شد

در چهل و نهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری گسترش همکاری های کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان اسناد و املاک کشور و وزیر علوم بررسی شد.