کلید واژه :

چند راه علمی برای خنک کردن گوشی در گرما

چند راه علمی برای خنک کردن گوشی در گرما

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چند راه علمی برای خنک کردن گوشی در گرما

در تابستان گرم مهم است که از پوست خود در برابر نور خورشید محافظت کنید، اما تلفن همراه تان هم در این گرمای شدید نیاز به محافظت دارد.