کلید واژه :

چمن سلطانیه

ریزگردها در کمین زنجان و خشک شدن چمن سلطانیه

ریزگردها در کمین زنجان و خشک شدن چمن سلطانیه

زنجان - - کارشناسان معتقدند که چمن معروف سلطانیه در آستانه خشک شدن قرار گرفته و ظهور و بروز این واقعه تبعات ناخوشایند زیست محیطی را رقم خواهد زد چه بسا که به کانون ریزگردها برای استان زنجان تبدیل شود.