کلید واژه :

چشمه های بهشتی

چشمه های بهشتی ایران در آستانه ورشکستگی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چشمه های بهشتی ایران در آستانه ورشکستگی

استانی که در جهان و نه تنها در ایران به نام سرزمین چشمه های بهشتی معروف است و همیشه چراغ خانه اش به روی مهمان هایش روشن بوده، حالا سوت و کور شده و حتی پرنده ای بر سر مجتمع های آب گرم بکرش پر نمی کشد.