کلید واژه :

چالش های زنان

حقوق و چالش های زنان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

حقوق و چالش های زنان

از پرچالش ترین بحث ها همیشه در کشورمان بحث حقوق زنان و تبعیضی است که نسبت به آقایان در جامعه از جمله اشتغال، حضورشان در محافل فرهنگی و اجتماعی دیده می شود.