کلید واژه :

چاق ها

جنگل های شمال از نقشه ایران پاک می شود؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جنگل های شمال از نقشه ایران پاک می شود؟

خیال قاچاقچیان چوب این روزها با برداشته شدن تدریجی محدودیت های تردد کرونایی راحت تر شده و جبران روزهای بیکاری شان را کرده اند تا آنجا که به مانند مورچه هایی که دسته جمعی به یک تکه استخوان کوچک حمله می کنند، این بار با بی رحمی هر چه بیشتر به جنگل بازگ...