کلید واژه :

پلیس آب

پلیس آب چه وظایفی دارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پلیس آب چه وظایفی دارد

پلیس آب، معمولا مسئولیت اجرای قوانین مربوط به آب، جلوگیری از جرم های مرتبط با آب و برخورد با مشترکان پرمصرف را بر عهده دارد.