کلید واژه :

پسماند و زباله معضل و چالش مردم بسیاری از مناطق استان گیلان