کلید واژه :

وزیر بهداشت آمریکا

شیوع کرونا در آمریکا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

شیوع کرونا در آمریکا

یکی از مقامات مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا روز سه شنبه هشدار داد که شیوع کرونا در این کشور اجتناب ناپذیر است.