کلید واژه :

واتس اپ

محدودیت ارسال مجدد خبر در واتس اپ برای مبارزه با ویروس کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

محدودیت ارسال مجدد خبر در واتس اپ برای مبارزه با ویروس کرونا

واتس اپ برای جلوگیری از گسترش اطلاعات غلط در دوران عالم گیری کرونا، روند نشر اطلاعات را محدود می کند. درواقع از این پس فقط می توانید پیام های محبوب را به طور همزمان به جای پنج نفر به یک نفر ارسال کنید.