کلید واژه :

نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر

برنامه وزارت نیرو برای استفاده از حداکثر توان نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برنامه وزارت نیرو برای استفاده از حداکثر توان نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر

وزیر نیرو در ارتباط با تعیین وضعیت نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر گفت: با توجه به ظرفیت تخمین زده شده تولید برق در محدوده استان اردبیل، برنامه وزارت نیرو استقرار واحدهای نیروگاهی با ظرفیت بیشتر به منظور استفاده از حداکثر پتانسیل تولید برق در آن منطقه ...