کلید واژه :

نیروگاه زباله سوز ساری به عنوان مهم ترین پروژه زیست محیطی مازندران