کلید واژه :

نیتروژن گیاهان

پایش مقدار نیتروژن گیاهان به کمک پهپاد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پایش مقدار نیتروژن گیاهان به کمک پهپاد

گیاهان مختلف، برای رشد و نمو متعادل و تولید محصول مناسب، به رطوبت کافی و عناصر غذایی مختلف نیاز دارند. نیتروژن که یکی از مهم ترین این عناصر است، بایستی به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و کسری آن در خاک، از طریق کوددهی جبران شود. محققان کشور برای انجام...