کلید واژه :

نرم افزار انسیس فلوئنت

آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت

انجمن علمی دانشجویی مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد دوره مجازی آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت (Ansys-Fluent) را برگزار می کند.