کلید واژه :

موج اپیدمی کرونا

موج جدید اپیدمی کرونا در تهران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

موج جدید اپیدمی کرونا در تهران

محدودیت های اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور از اوایل اردیبهشت به تدریج در حال برداشته شدن است؛ با این تصور که کشور نقطه اوج یا پیک بحران را از سر گذرانده و گسترش کرونا و بیماری کووید۱۹ تحت کنترل درآمده است.