کلید واژه :

مواجهه اروپا با بدترین خشکسالی در ۵۰۰ سال اخیر