کلید واژه :

منابع مالی مبارزه با کرونا

درخواست یک نماینده درباره منابع مالی مبارزه با کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

درخواست یک نماینده درباره منابع مالی مبارزه با کرونا

نماینده مردم نجف آبادر مجلس با بیان اینکه دولت فقط ۳۰ درصد از مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به وزارت بهداشت برای مبارزه و درمان کرونا داده است، گفت: دیوان محاسبات باید به این مقوله ورود کند.