کلید واژه :

مقامات عالیرتبه کشورهای درگیر با گرد و غبار در ایران گردهم می آیند