کلید واژه :

مقابله بیماری کرونا

ایجاد شبکه همکاری بین محققان برای مقابله با بیماری کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ایجاد شبکه همکاری بین محققان برای مقابله با بیماری کرونا

رییس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ویروس کرونا، تمامی ابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار داده، بر لزوم توجه به تحقیقات مرتبط با علوم پایه برای مقابله با این بیماری و ایجاد شبکه همکاری بین محققان تأکید کرد.